Languages

แบรนด์

แบรนด์ (brand) เป็นรูปแบบของภาพพจน์และไอเดียที่แสดงถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงถึง ชื่อ โลโก้ สโลแกน และผลงานออกแบบของตัวสินค้า แบรนด์เป็นข้อมูลในเชิงมโนธรรม ที่แสดงออกในทางรูปธรรมของสัญลักษณ์ที่สื่อถึงบริษัท สินค้า และบริการ การสร้างแบรนด์จะเกิดขึ้นจากการติดตลาดเนื่องจากการโฆษณา การบอกต่อ การออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์ของสินค้ากลายมาเป็นจุดสำคัญของวัฒนธรรมและปรัชญาการออกแบบ