Languages

OEM

โออีเอ็ม (OEM ย่อจาก original equipment manufacturer) เป็นคำย่อที่นิยมใช้ในการกล่าวถึงผลผลิตจากระบบโรงงานและระบบการตลาด การใช้งานคำว่า"โออีเอ็ม" นั้นมีการใช้ในความหมายที่กว้าง กล่าวโดยรวมคือ สถานการณ์ที่บริษัทหนึ่งใช้ส่วนประกอบที่ผลิตจากบริษัทอื่นในผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งนอกจากนี้คำว่าโออีเอ็มยังรวมไปถึงการขายสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทอื่นภายใต้แบรนด์ของบริษัทตนเอง