Languages

วิศวกรวางแผนการผลิต

1 ตำแหน่ง
วางแผนเตรียมวัตถุดิบ และ แผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดงานหลัก

  1. ทำการวางแผนวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายผลิต และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. วางแผนการผลิต ให้สามารถผลิตได้ประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด
  3. บาลานซ์ไลน์การผลิตที่มีการปรับเปลี่ยนสินค้าอยู่ตลอดเวลา
  4. ควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  5. ควบคุมวัตถุดิบให้ถูกใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  3. ไม่สูบบุหรี่
  4. เป็นคนมุ่งมั่น และหวังผลเลิศในงานที่ตัวเองทำ
  5. เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
วันที่ประกาศ: 
2009-03-29